Life Interruption የሕይወት መቋረጥ/መቆራረጥ

በዓለማች በተከሰተው የቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ስራችን፤ ትምርታችን ፤ ዕቅድና ፕላናችን ፤ ለማናቀው ጊዜ ተቋርጧል። ታድያ ህይወት ሲቋረጥ እና ዕቅዶቻችን ሲቋረጡ እንዴት እንኑር? እንዴት ላለንበት ሁኔታ የሚመጥን የሕይወት ዘይቤ ይኑረን? የሚልጥያቄ ማንሳት፤ መልስም…